0 1 528961 1256532 296 false 1256533 284 false 1256534 301 false 1256535 335 false 1256536 219 false 1256537 283 false 1257609 257 false 1256539 199 false 1256543 296 false 1256542 284 false 1256540 301 false 1256541 334 false 1256544 256 false 0 music 1256532 <![CDATA[Nơi Đâu Bán Phép Màu]]> 296 music 1256533 <![CDATA[Gửi Em Lời Xin Lỗi]]> 284 music 1256534 <![CDATA[ Ánh Trăng Biệt Ly]]> 301 music 1256535 <![CDATA[Điều Anh Chưa Nói]]> 335 music 1256536 <![CDATA[Baby I Love You So]]> 219 music 1256537 <![CDATA[Nỗi Lòng Chưa Vơi]]> 283 music 1257609 <![CDATA[Trắng Xóa (Solo Version)]]> 257 music 1256539 <![CDATA[Baby I Love You So (Version 2)]]> 199 music 1256543 <![CDATA[Nơi Đâu Bán Phép Màu (Instrumental)]]> 296 music 1256542 <![CDATA[Gửi Em Lời Xin Lỗi (Instrumental)]]> 284 music 1256540 <![CDATA[Anh Trăng Biệt Ly (Instrumental)]]> 301 music 1256541 <![CDATA[Điều Anh Chưa Nói (Instrumental)]]> 334 music 1256544 <![CDATA[Trắng Xóa (Instrumental)]]> 256