Cá nhân


Về Nhạc Số


Đăng xuất

Danh sách bài hát ()

Những Ca Khúc Về Mẹ Quan Âm cover art

Những Ca Khúc Về Mẹ Quan Âm

Người đăng: Tiếng Nước Tôi - Ngày đăng: 2013-07-29 21:58:57 - Số bài: 15

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát phát 12 nguyện lớn vì thương xót chúng sanh muôn loài còn trầm luân đọa lạc. Mặc cho chúng sanh phân cơ hạ liệt, ngã khắp sâu rông, tà khiến tràng lan và mãi say xưa tạo ác ác nghiệp để tự vui sướng trong tham dục ảo huyền mộng huyễn của thế gian. Thì mẹ hiền Quán Thế Âm cũng không quãng mọi gian lao khó nhọc mà tức thì hiển hiện ngay với vô số tướng thân hóa độ đưa chúng sanh ra bến mê đời tâm tối, duyệt trừ mọi thứ khổ nạn, đạp tan đi gông cùm tay ách tưới giọt cam lồ tươi mát ngọt lửa hận sân si cho muôn loài trong 10 phương pháp giới.
\ Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh cứu khổ cứu nạn Linh Cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát